Их Британи Их Британи

×àíàðòàé áåòîí çóóðìàãèéã òàíû ãàðò

×àíàðòàé áåòîí çóóðìàãèéã òàíû ãàðò ò¿ðãýø øóóðõàé ÷àíàðòàé õÿìä ¿íýýð õ¿ðãýæ ºãíº. Òàíüä õÿìä ¿íý ÷àíàðòàé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã àìëàæ áàéíà. Òà ç¿ãýýð ë çàëãà. Áèä õèéå. /beton,biton zurmag/ ¯íäýñíèé ¿éëäâýðëýã÷ NOTS Áåòîí çóóðìàã XXK. Õàÿã: Áàÿíãîë ä¿¿ðýã 4-ð õîðîî ãóðâàëæèíãèéí ã¿¿ðíèé óðä Òýõèéí àâòîáóñíû áóóäëààñ ç¿¿í òèéø 100ì. Õîëáîãäîõ óòàñ: 91970510 91980510
Зар оруулсан: jawzaa
Огноо: 2014-07-05 01:33:16


Сэтгэгдэл бичих

Өөдрөг үзэлтэн аливаа хүнд нөхцөл байдалд зөвхөн боломжийг нь олж хардаг, гутранги үзэлтэн аливаа боломж гарах болгонд бэрхшээлийг олж хардаг
— У. Черчилль

Хүн өдөрт 8-н цаг унтах хэрэгтэй