Миний хэлний хязаар бол

Миний ертөнцийн хязгаар.

— Лудвик Виттгенстэйн


Сэтгэгдэл бичих